2023 3 mei: Algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging 2023

Hierbij worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Ook niet leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, mits ze voor aanvang van vergadering lid worden.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 3 mei in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.


Agenda jaarvergadering 2023

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 13 april 2022

4. Jaarverslag secretaris 2022

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2022 en begroting 2023

6. Verslag Kascontrolecommissie 2022

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Laurens Noordam.

Benoeming nieuw bestuurslid: Dike Garrelts

Vacature bestuurslid.

Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de secretaris Alex de Bok.

10. Rondvraag.

11. Sluiting vergaderingNa afloop van de vergadering is er een spreker.

Na de vergadering is er een voordracht door dhr. Jaap van Duijn. Hij schreef in 2020 het boek ‘Geschiedenis van het Westland. Hij studeerde economie aan de Nederlandse Hogeschool in Rotterdam en aan de University of Illinois in de USA, waar hij in 1972 promoveerde. Hij was hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1983 trad hij toe tot het bestuur van de Robeco Groep in Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële beleggingen. Hij bleef tot zijn pensionering in 2005 aan de Robeco Groep verbonden.

Van Duijn schreef elf boeken over economie en was columnist voor NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en Safe. Sinds 2005 schrijft hij wekelijks een column over economie en beleggen in De Telegraaf.MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING(MBV)

Oprichting

 
 
 
 
 

Doelstelling

 
 

De Maasdijkse Belangen Vereniging is opgericht op 13 december 1985. Bij de ondertekening zijn de statuten voor de Maasdijkse Belangen Vereniging vastgelegd. Lidmaatschap kost € 5,00 per jaar en wordt in mei automatisch afgeschreven of contant opgehaald.


Jubileumboek:

Niet leden kunnen het boek verkrijgen door voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. U kunt lid worden door een email te sturen aan: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com Het lidmaatschap kost € 5.00 per jaar. Niet leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,00 en ( € 4,60 verzendkosten voor verzending buiten de gemeente Westland) als bijdrage in de kosten van het boek op rekening NL43RABO 0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging, onder vermelding van naam en adres. Is het afleveradres van het boek in het Westland, dan hoeft u geen verzendkosten te betalen.

De vereniging heeft als doelstelling de belangen van de inwoners van Maasdijk te behartigen in de ruimste zin des woords.
De vereniging behartigt in beginsel algemene wijkproblemen.

Individuele aangelegenheden slechts als het uitstralingseffect heeft naar het algemeen wijkbelang.

Via maasdijksebelangenvereniging@gmail.com kunt u ons bereiken of via de bestuursleden.

Bestuur:

Voorzitter: Laurens Noordam

Secretaris: Alex de Bok

Penningmeester: Annet Bijl-van Lenteren

Lid: Roel Batelaan, Gerard Noordam

Maasdijkse Belangenvereniging

MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING(MBV)

Lid worden.

Maasbever

 
 
 

Stuur een email met onderstaande gegevens naar:

maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Ik word lid van de Maasdijkse Belangenvereniging.

Naam:..............................................

Adres:..............................................

Postcode/woonplaats:.....................

Tel. nr.: ...........................................

emailadres:......................................

Een lid van de Maasdijkse Belangen Vereniging betaalt 5,00 euro per jaar in mei via automatische afschrijving of contant.

U steunt daarmee de belangen van de inwoners van Maasdijk.

Daarnaast kan U van het blad "De Maasbever" vriend worden voor € 5,00 of hoger.
Het blad wordt niet bekostigd uit de contributie aan de vereniging.

De Maasbever.

De digitale versie van de krant van de Maasdijkse Belangen Vereniging is in te zien op onderstaande website. Klik onderstaande website om dit in te zien.

www.maasbever.nl

of kopier deze website in uw browser.

U kan dan de Maasbever van de gewenste maand lezen.

Dit blad wordt door vrijwilligers gemaakt. De drukkosten moeten worden gedekt door de advertenties en de Vrienden van de Maasbever. Steun de Maasbever om haar voort te laten bestaan en wordt lid van de Vrienden van de Maasbever. Dit kost € 5,00 per jaar per automatisch afschrijving in juni.

Als u nog niet adverteert neem dan contact op met de redactie van de Maasbever of via www.maasbever.nl

Deze websites geven (aanvullende) informatie over Maasdijk en omgeving.

www. maasdijk.info : website van de Maasdijkse Belangen Vereniging

www.buurtpreventiemaasdijk.nl: Buurtpreventie, brandweer, politie en meldingsformulier.

www.gemeentewestland.nl: Alles van de gemeente Westland

www.zuidholland.nl: alle informatie van en over de provincie Zuid-Holland.

www.projectnwo.nl: Informatie over de aanleg van de Oranjetunnel en/of Blankenburgtunnel.

Leeg tekstblok